Seksuell logikk

av Lars Johan Overøye

04.09.2021

I essayet «Krea» beskrev jeg skaperens firedelte oppbygning som årsak til at teismen var overlegen de tre andre mulige livssynene. Firedelingen gjør at persepsjonen (tolkningen av sanseinntrykk) blir konsekvent såvel som adaptiv i møte med en verden i stadig forandring. Dermed unngår man ateismens og polyteismens tilfeldige tolkning av fakta, samtidig som man unngår deismens matematiske og mekaniske fasitforståelse av den verden som omgir en.

I dette essayet skal jeg komme nærmere inn på hvordan denne firedelingen kan struktureres i oppbygningen av logikken. Utgangspunktet er den teologiske sannheten at mennesket er skapt i Guds bilde. Forståelsen av mennesket må derfor gå om vår viten om Gud. Når Gud opererer i tre personer entall, samt i flertall, gjør dette at mennesket – siden mennesket er skapt av Gud – må være logisk oppbygd på samme måte som sin skaper. Se tabell 1.

Tabell 1Første nivåAndre nivåTredje nivåFjerde nivå
Teologisk begrunnelse (Teologien danner mal for de 8 verdslige vitenskaper. Den danner selv den niende vitenskapen, og er slik sett kunnskapens viten. Vi kommer aldri utenom teologien.)Faderen = feminin + feminin = femininSønnen = feminin + maskulin = maskulinDen Hellige Ånd = Faderen + Sønnen Det vil si: enten feminin ELLER maskulinGud (Flertall/Vi) = Faderen + Sønnen eller Faderen + Den Hellige Ånd eller Sønnen + Den Hellige Ånd Det vil si: Guds Vi er både maskulin OG feminin samtidig.
Seksuell begrunnelseKvinnen – feminin + feminin = femininMannen – feminin + maskulin = maskulinBarnet – feminint ELLER maskulintSamfunnet – feminint OG maskulint

Verden er objektiv. For at den skal forstås objektivt, må den forstås av et subjekt. Skal subjektet forstå objektet objektivt, må subjektet alltid være det samme. Subjektet er enten feminint eller maskulint. Et subjekt som alltid er likt fra gang til gang, må derfor nødvendigvis være en fusjon av feminin og maskulin tenkning. Vitenskap forutsetter derfor at kvinner og menn stikker hodene i hop. At moderne akademia inkluderer kvinner og menn i samme grad, er antakelig hovedårsaken til nåtidens rivende vitenskapelige utvikling.

Jeg finner altså at logikken er seksuelt (kjønnslig) begrunnet, ja den er seksuelt betinget. Jeg har hørt menn foraktelig uttale ting som «kvinnelogikk». Saken er den at menn antakelig forstår kvinners logikk like lite som kvinner forstår menns logikk. Utsagn som kvinner er fra Venus, menn fra Mars, er en observasjon av dette. Det at filosofien stort sett består av døde greske og tyske menn, gir selve logikkfaget en maskulin slagside. Med utgangspunktet i tabell 1, må logikken snarere forstås som et fellesskap av maskulin og feminin tenkning. Tenkningen går om subjekt- og objektsform. Subjektsformene i første og andre nivå, objektsformene i tredje nivå. Fjerde nivå er flertallets subjektsform. Menneskeheten, det kollektive «Vi», er aldri objekt. (Alle forsøk på å behandle menneskeheten som et objekt har ført til inhumane handlinger.)

Et utsagn må derfor vurderes først og fremst henholdsvis feminint og maskulint, slik en kvinne og en mann ville vurdere utsagnet hver for seg. Dette er første og andre nivå. Deretter må det feminine nivået vurderes maskulint, og det maskuline nivået vurderes feminint. I tillegg må det feminine nivået vurdere seg selv objektivt feminint og det maskuline nivået vurdere seg selv objektivt maskulint. Dette tredje nivået, den objektive vurderingen, forutsetter tredjenivå empati. Ikke alle mennesker evner dette, og deres tenkning vil derfor nødvendigvis bli mangelfull.

Før vi går over til det fjerde og endelige seksuelle tolkningsnivået, skal vi kort komme inn på hva de feminine og maskuline mentale egenskapene består i. Hva er egentlig forskjellen – kvinner og menn er jo i all hovedsak like. For å hjelpe oss har Skaperen sørget for å gi oss noen unntak fra regelen om kvinne og mann. Det er de menneskene som Jesus omtaler som gjeldinger. Disse menneskene er kvinner og menn, men deres kjønnskarakteristikker blir overdrevet i henholdsvis feminin og maskulin retning. Ser vi mer systematisk etter, utkrystalliseres de kjønnslige egenskapene som kjønnskromosomene virker i det enkelte menneske, og vi kan påvise henholdsvis feminin og maskulin tenkning.

Legg merke til at denne framstillingen har én bestemt slagside. Jeg som skriver dette essayet er mann, og hele framstillingen vil derfor nødvendigvis være maskulin. En forutsetning for at dette essayet skal ha gyldighet, er derfor at vi får en feminin forklaring til min framstilling. Når en slik forklaring foreligger (forhåpentligvis i essayform – som mann liker jeg best essays), er de to første nivåene dekket, og forutsetningen er til stede for en reell vurdering både på tredje og fjerde nivå. Dette er, så langt jeg skjønner, den beste vitenskapelige metode.

Min måte å framstille forskjellene på maskulin og feminin tenkning på, vil mest sannsynlig få halve befolkningen til å himle med øynene og kommentere «At det går an.» Det finnes antakelig både mer elegante og bedre måter å forklare det samme på, men de vil igjen ha en feminin slagside. Og siden menneskenes verden er både maskulin og feminin, er begge forklaringsmodellene nødvendige, skal vi komme oss fremover vitenskapelig.

La oss derfor, aller først, se på tabell 2, som systematiserer fysiske og mentale kjennetegn som følger de ulike forekomstene av kjønnskromosomer i menneskene:

Tabell 2ForekomstTypiske fysiske kjennetegnTypiske mentale kjennetegn
X0 – Kvinne, Turner syndrom (1.)1/2000-1/5000 jenterKortvokst, utvikler ikke feminine trekk, mangler eggstokker, hørselstap, synshemning, infertilNedre sjikt av normal-IQ, verbalt sterke, nonverbalt svake – særlig med tanke på matematikk og romfølelse. Dårlig motorikk. Vanligvis velfungerende mennesker.
XX – Vanlig kvinne
XXX – Kvinne – Trippel-x-syndrom (2.)1/1000 jenterHøyvokst, anormaliteter i knokler og tannstilling, stor avstand mellom øyne, vanlig fertilitetLavere IQ enn vanlig. Nonverbalt sterkere enn verbalt, dårlig språkutvikling, økt forekomst av autisme, umoden atferd i oppvekst, sen modning
XY – Vanlig mann
XXY – Mann, Klinefelters syndrom (3.)1/660 gutterUtvikler ikke maskuline trekk, nedsatt fertilitetLavere IQ enn vanlig. Verbalt svakere enn nonverbalt. Mye lese-og skrivevansker, vansker med matematikk, talevansker.
XYY – Mann (4.)1/1000 gutterHøyvokst, vanlig fertilitetHøyere IQ enn vanlig (snitt på 105). Nonverbalt sterkere enn verbalt. Lærevansker, ADHD, forsinket utvikling, atferdsproblemer.

Kilder:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Turner_syndrome
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Trisomy_X
  3. https://frambu.no/diagnose/klinefelters-syndrom/
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/XYY_syndrome

Vi legger merke til følgende egenskaper sortert på kjønnskromosomene:

Tabell 3Egenskaper fordelt på kromosom
XVerbalt språk, innlæringsevne, sosial forståelse (EQ)
YNonverbalt språk, motorikk, matematikk / romfølelse (IQ)

Funnene reiser egentlig like mange spørsmål som de besvarer. For gjennomsnittskvinnen har også fungerende nonverbalt språk og normal IQ. Vi finner ikke noen mentale egenskaper som er genuine for mannen, egenskaper som kvinnen ikke har. Av den grunn at alle menn har minst ett X-kromosom, er heller ikke noen feminine egenskaper ukjent for mannen. Er dette bare nok et eksempel på Correlation/Causation-problematikk? Må kjønn forkastes som forklaringsmodell likevel?

Nei. Vi ser av XYY-syndromet hvordan et menneske blir når X-siden svekkes av en dominant Y-side. Vi ser av Klinefelters syndrom (XXY) hvordan et menneske blir når Y-siden svekkes av en dominant X-side.

Turners syndrom (X0) viser hvordan kvinner (XX) fungerer nonverbalt, motorisk og intelligensmessig (IQ) forskjellig fra mannen. Min påstand er så langt at Y-kromosomet gjør menns nonverbale språk, menns motorikk og menns logisk-matematiske egenskaper, romfølelse og IQ til intuitive egenskaper. Doblingen av X-kromosomet hos kvinnen gjør kvinnens egenskaper, det verbale språket, innlæringsevnen og den sosiale forståelsen (EQ), til intuitive egenskaper hos kvinnen. Kvinner med Turners syndrom mangler den intuitive funksjonen av de kvinnelige egenskaper. Dette viser at de utpregede maskuline egenskapene hos kvinner, som nonverbalt språk, motorikk og IQ, ikke kommer intuitivt som hos mannen, men er, hos kvinnen, tillærte egenskaper. Dette fungerer egentlig veldig greitt i det daglige liv, fordi kvinnen har en intuitiv innlæringsevne.

Dette betyr at det bare er menn som intuitivt kommer med genuint ny kunnskap. Kvinner kan dedusere (Deduksjon er å forstå som sammenstilling av ny kunnskap basert på allerede eksisterende kunnskap. Premiss + premiss = konklusjon.) og sammenstille eksisterende kunnskap, men de er antakelig nødt til å arbeide hardere kognitivt for å komme med genuint ny kunnskap. Dette forholdet har ikke noe å bety for hverken verdien av kunnskapen framkommet av kvinner og menn, eller den innbyrdes brukte tiden. Menn og kvinner produserer likeverdig kunnskap på samme tid, de bruker bare ulike metoder. Begge kjønn produserer kunnskap av like stor verdi, den er like gyldig. Men kvinnenes intuitive egenskaper forteller hvor kvinnene bør lede an i forskningen, og mennenes intuitive egenskaper forteller hvor mennene bør lede an.

Eksempelvis vil en kvinne intuitivt konkludere og handle adekvat i sosial samhandling; en mann vil måtte resonnere først før han finner adekvat samhandling. En mann vil intuitivt konkludere logisk, og deretter finne ut hvorfor hans slutning er riktig. Induksjon er altså en typisk maskulin øvelse, selv om også mannen får til deduksjon. (Induksjon er å forstå som kunnskap utledet av eksisterende viten.) En kvinne vil også finne riktig svar, men helst etter først å ha dedusert premissene for konklusjonen.

Så er det da ingen reell forskjell på mann og kvinne? Jo. Det eneste resultatet som er mulig å komme til gjennom deduksjon, er en syntese av de eksisterende premisser. Banebrytende kunnskap forutsetter kontakt med Krea, den del av tilværelsen som er ukjent, og som dermed ikke kan deduseres. Krea er et produkt av Logos, guddomens maskuline del, den del som menneskehetens maskuline halvdel, mannen, forstår intuitivt. Logos skapte verden. Mannen forstår Logos. Krea er Logos’ åpenbaring av verden, verdens uoppdagede fakta. Siden mannen forstår Logos, forstår han også hva som er Krea. Dermed kan mannen etablere ny kunnskap. Men Logos skapte kvinnen for at hun skulle være mannens hjelp. Kunnskap må ikke bare reduseres (ved mannens induksjon). Den må kunne deduseres. Derfor er kvinnenes overlegne verbale språk, deres intuitive innlæringsevne og evnen til å forstå om resultatet er sosialt viktig eller ikke – disse egenskapene er nødvendige for å verifisere mannens kunnskap. Menn har nemlig evnen til å misbruke sin IQ – de nerder i ubetydeligheter. Kvinnene er meget skarpe i å skjære gjennom slik unyttig tidsbruk. Og her finner jeg fornøyd mitt hode godt til rette på skafottet.

Samtidig bruker kvinner uforholdsmessig mye tid på å konkludere. Kvinnelige tankeføringer er et mål i seg selv, og fører til at menn, som til enhver tid søker å skjematisere sin kunnskap, mister oversikten over kvinnens monologer, og dermed også interessen for kvinnens stadige deduksjoner. Skal menn klare å følge kvinners flere-lags deduksjoner, er de nødt til å kunne bryte inn i monologen. De må igjennom interaksjon, stille spørsmål, ha dialog. Indusere. Dermed klarer de også å føre kvinnens tanker til et resultat kvinnen ikke ser poenget i, og som vanligvis provoserer henne: Mannen kan klare å konkludere på det han hører kvinnen si.

Det er denne samhandlingen som utgjør det tredje nivået, det objektive. Men først når de to første og subjektive nivåene, kvinnen og mannen, sammen har funnet en felles enighet, kan de uttale seg som «vi». Det er dette nivået menneskene må komme til før de er i stand til å uttale seg logisk gyldig og gyldig vitenskapelig.

For å oppsummere: Ethvert subjekt som observerer objektet «verden», er nødvendigvis mann eller kvinne. For å kunne observere verden på en konsistent måte, må observasjonen være gyldig for begge kjønn. Derfor må et samarbeid til, slik at det observerende subjekt er BÅDE maskulint og feminint. Dette samarbeidet er hva vi kan kalle konstruktiv likestilling, et perspektiv som fokuserer på kjønnenes ulikheter, og som likestiller ulikhetene som faglig likevektige. En mulig løsning på dagens feministiske utfordring, er kan hende at faglige publikasjoner må utgis i fellesskap mann og kvinne. Intet forskningsresultat utgitt av en enkeltperson kan anses som endelig. Mann og kvinne er skapt til å samhandle i ekteskapet. Det er dette som er den naturlige måten å produsere varer og tjenester på. Også forskningsresultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *